Kierunki Zmian
Wprowadzenie
1/2012
1/2011
Redakcja
CRSG - homepage
CRSG - Facebook
Wprowadzenie


Centrum Rozwoju Społeczno- Gospodarczego sp. z o.o. (CRSG) to  szczecińska  spółka  założona w 2009  roku  przez ekspertów z dziedziny badań społecznych, rynku  pracy  oraz gospodarki. Firma  specjalizuje  się  w badaniach  społecznych,  analizach, pracach studyjnych oraz innowacjach społecznych i gospodarczych. Do szczególnie istotnych obszarów działalności CRSG należą m.in. rynek pracy, wsparcie dla obszarów wiejskich, innowacyjność i transfer technologii, systemy zarządzania  funduszami  unijnymi,  tworzenie  strategii marketingowych i profilowanie działań przedsiębiorstw. Systematyczny rozwój firmy przekłada się na coraz liczniejszy, wyspecjalizowany zespół, ale także na złożoność podejmowanych wyzwań – zarówno badawczych, jak i rozwojowych. Naszą pracę opieramy na następującym procesie:
  • wyznaczania kierunków,
  • projektowania zmiany,
  • wdrożenia wypracowanych rozwiązań.
Na co dzień włączamy się w różnego rodzaju inicjatywy mające na celu optymalizację wykorzystania funduszy czy  też  rozwoju  lokalnego,  regionalnego  i krajowego. Nasz zespół silnie angażuje się również w rozwój przedsiębiorczości społecznej -wspierając ją zarówno praktycznie, poprzez zamawianie usług i doradztwo, jak też na poziomie konstruowania dokumentów i polityk. W tym roku akademickim pragniemy uruchomić program praktyk studenckich ułatwiających zdobycie doświadczenia zawodowego i uzupełnienie wykształcenia o praktykę badań społecznych i ewaluacyjnych.
Prezentowane Państwu „Kierunki Zmian” wpisują się w prorozwojową misję firmy.
Życząc przyjemnej lektury, zapraszamy do kontaktu i współpracy.


Antoni Sobolewski
Prezes CRSG sp. z o.o.


 

Redakcyjną  nowością,  którą pragniemy Państwu zaproponować od  tego  numeru  „Kierunków Zmian”, jest dział  – Temat Numeru. Pod tym hasłem będziemy starali  się  szerzej  przybliżać  wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze i prezentować dotykające ich punkty widzenia. Tematem przewodnim bieżącego wydania jest CSR, czyli szeroko pojęta społeczna odpowiedzialność biznesu. Wkolejnych redakcyjnych tekstach przyglądamy się temu, na ile szeroko promowane dziś hasła i idee związane z potrzebą inwestowania w „ludzki wymiar biznesu” przybliżają się do codziennej praktyki polskich przedsiębiorstw.  Na łamach bieżącego numeru m.in. również: Krzysztof Więckiewicz, który w rozmowie z redakcją odsłania ramy długofalowej polityki rozwoju ekonomii społecznej; Maciej Kowalewski, który stawia przyczynki do dyskusji na temat realnego wymiaru społecznego uczestnictwa w kreowaniu polityki publicznej; Piotr Klimek, podkreślający ekonomiczną stopę zwrotu inwestycji w kulturę iTadeusz Durczok sygnalizujący konsekwencje zmian wopodatkowaniu dotacji unijnych,  które  planuje  Ministerstwo  Finansów.  Polecam uwadze również regionalne analizy Ryszarda Czyszkiewicza i Marka Molewicza, które ‒ choć zawężone w wymiarze terytorialnym ‒ stanowią przyczynek do szerszej, ponadregionalnej debaty na temat skali zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, oraz ocenę sytuacji kobiet na obszarach wiejskich, jaką przedstawił – bazując na wynikach najnowszych badań ‒Włodzimierz Durka.
„Kierunki Zmian” trudno dziś nazwać pismem branżowym. Spektrum poruszanej w kolejnych numerach problematyki  utrudnia  klasyfikację  wydawnictwa  do  jakiegoś
konkretnego segmentu rynku czy zawężonej grupy odbiorców. Wbrew logice, którą musiałby się kierować każdy Naczelny komercyjnego wydawnictwa, stan ten jest w mojej opinii czymś ze wszech miar pożądanym. Obszary zmian przenikają się wzajemnie, tak jak przenika się aktywność różnych uczestników rynku. Na łamach naszego wydawnictwa chcemy przybliżać Państwu treści dotykające róż
nych aspektów społeczno-gospodarczej codzienności, licząc, iż w zależności od Państwa zawodowego czy społecznego zaangażowania zainspirować mogą do dalszej refleksji, dyskusji czy działań.


Paweł Klimek
Redaktor Naczelny
 

Kierunki Zmian 01/2011 Kierunki Zmian 1-2012
Pobierz PDF
Numer 1/2011
ISSN 2083-9847
Pobierz PDF
Numer 1/2012
ISSN 2083-9847  
 
Wprowadzenie1/20121/2011RedakcjaCRSG - homepageCRSG - Facebook